Nota legal y Política de privacitat

Objecte

Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web www.arquetica.com (d’ara endavant el “lloc”), pàgina web propietat de Marc Fernández Hernández, amb nom comercial ARQUETICA, (d’ara endavant ARQUETICA). L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (d’ara endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir íntegrament. Si com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

Propietat del Lloc

En conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol i la resta de legislació aplicable l’informem que aquest lloc web www.arquetica.com és propietat de l’entitat amb denominació social Marc Fernández Hernández con CIF número 39.187.293-P. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer Wagner 98, 1.2, 08222 Terrassa. Pot contactar amb ARQUETICA al número de telèfon 937 843 019 o a l’adreça de correu electrònic arquetica@arquetica.com. Llevat que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb ARQUETICA es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l’adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, a l’adreça que estigui en poder o li sigui facilitada al respecte.

Funcionament del lloc

ARQUETICA presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria. ARQUETICA podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el Lloc Web, en els serveis, o en els continguts sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat, llevat que aquesta modificació s’hagi fet quan algun usuari hagi pogut adquirir algun dret prèviament a la modificació. ARQUETICA no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés dels usuaris per a l’accés als continguts o serveis del lloc web que els requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol tipus de mal ús pels usuaris, la seva pèrdua o oblit, el seu ús indegut per tercers no autoritzats. ARQUETICA podrà, en qualsevol moment, modificar les presents condicions o introduir noves condicions d’ús, bastant per a això amb comunicar-ho prèviament a través de la publicació de les mateixes en el Lloc Web. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic o qualsevol altre material que pugui donar lloc a responsabilitats civils o penals d’acord a la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l’usuari. Si algun dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges allotjats al lloc web fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe ia l’ordre públic o contenen qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar es procedirà a la seva retirada. ARQUETICA no es fa responsable dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges que no depenguin del lloc web, ni siguin gestionats per aquesta. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

Comportament dels usuaris.

ARQUETICA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del Lloc Web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitzi. ARQUETICA no es fa responsable de cap dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges que s’emetin, es publiquin o distribueixin indirectament a través de qualsevol web interconnectada a la qual s’accedeixi a través del Lloc Web per mitjà de links, o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquest Lloc interconnectat. Igualment, ARQUETICA exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d’un accés al Lloc Web de ARQUETICA, especialment en aquells casos en què el procés de compra o contractació es realitza directament a la pàgina web del tercer, encara que apareguin distintius o un “frame” amb els elements gràfics de la pàgina web (Branding). ARQUETICA presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria. ARQUETICAL podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el Lloc Web, en els serveis, o en els continguts sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat, llevat que aquesta modificació s’hagi fet quan algun usuari hagi pogut adquirir algun dret prèviament a la modificació. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o de qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant ARQUETICA i a tercers per l’incompliment del que s’estableix aquí. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic ia les presents condicions generals d’ús. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui dur a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers en nom d’aquests. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

Zones protegides del lloc web.

Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d’ara “els materials”) són propietat d’ARQUETICA i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. És per això que l’usuari d’aquest lloc no, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de ARQUETICA, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis d’ARQUETICA per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos. Protecció de Dades i Política de privacitat. D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, ARQUETICA informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. ARQUETICA és responsable del fitxer. L’usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de ARQUETICA, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l’usuari sobre els productes oferts. ARQUETICA es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, a través de l’adreça de correu electrònic arquetica@arquetica.com o al domicili social de ARQUETICA.

Informació transmesa pels usuaris.

Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a ARQUETICA per utilitzar aquesta informació, incloent sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte. ARQUETICA no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees. Dret d’exclusió i nul·litat parcial. ARQUETICA es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix. Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, aquesta disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

Llei aplicable i jurisdicció.

Aquest lloc es troba situat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin d’aplicació els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, ARQUETICA i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de Terrassa (Barcelona), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

Durada i revisió.

Malgrat que la relació jurídica entre ARQUETICA i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit. ARQUETICA es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considera acceptables qualsevol de les condicions revisades.

[:es]

Objeto

Las presentes condiciones legales regulan el uso y las condiciones de acceso del sitio Web www.arquetica.com (de ahora en adelante el “sitio”), página web propiedad de Marc Fernández Hernández, (en adelante ARQUETICA). El uso o el acceso a este sitio implica que usted (en adelante “usuario”) reconoce haber leído y comprendido las presentes condiciones legales de uso, y acuerda cumplirlas en su totalidad. Si usted como usuario no está de acuerdo con alguna de las presentes condiciones deberá dejar de acceder a este sitio.

Propiedad del Sitio

En conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio y demás legislación aplicable le informamos que este sitio web www.arquetica.com es propiedad de la entidad con denominación social Marc Fernández Hernández, con nombre comercial ARQUETICA, con C.I.F. número 39.187.293-P. Dicha entidad tiene su domicilio social en la calle Wagner 98, 1.2, 08222 Terrassa . Puede contactar con ARQUETICA en el número de teléfono 937 843 019 o en la dirección de correo electrónico arquetica@arquetica.com. Salvo que expresamente se establezca de otro modo, las comunicaciones con ARQUETICA se podrán realizar mediante correo ordinario en la dirección física o mediante correo electrónico. La compañía se pondrá en contacto con el Usuario vía correo electrónico, en la dirección que obre en su poder o le sea facilitada al respecto.

Funcionamiento del sitio

ARQUETICA presta sus servicios y contenidos de forma continuada empleando todos los medios técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de forma satisfactoria. ARQUETICA podrá, cuando lo considere conveniente, realizar correcciones, mejoras o modificaciones en la información contenida en el Sitio Web, en los servicios, o en los contenidos sin que ello de lugar, ni derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni implique reconocimiento de responsabilidad alguna, salvo que esa modificación se haya realizado cuando algún usuario haya podido adquirir algún derecho previamente a dicha modificación. ARQUETICA no se hace responsable del uso indebido de las claves de acceso de los usuarios para el acceso a los contenidos o servicios del Sitio Web que los requieran y de las consecuencias derivadas de cualquier naturaleza del mal uso por los usuarios, su pérdida u olvido, su uso indebido por terceros no autorizados. ARQUETICA podrá, en cualquier momento, modificar las presentes condiciones o introducir nuevas condiciones de uso, bastando para ello con comunicarlo previamente a través de la publicación de las mismas en el Sitio Web. Está prohibido que el usuario utilice este sitio web para el envío, la transmisión o la publicación de cualquier material ilegal, amenazante, calumnioso, difamatorio, propagandístico, escandaloso, obsceno, pornográfico o cualquier otro material que pudiera dar lugar a responsabilidades civiles o penales conforme a la legislación aplicable, hechos estos de los que en cualquier caso será responsable el usuario. Si alguno de los contenidos, archivos, informaciones, publicidad, opiniones, conceptos e imágenes alojados en el Sitio Web fueran contarios a la ley, la moral, la buena fe y al orden público o contienen cualquier tipo de virus informático o rutina de software similar se procederá a su retirada. ARQUETICA no se hace responsable de los contenidos, archivos, informaciones, publicidad, opiniones, conceptos e imágenes que no dependan del Sitio Web, ni sean gestionados por ésta. Con carácter general sólo podrán usar este sitio las personas físicas y jurídicas con capacidad jurídica suficiente de acuerdo con la legislación aplicable. De modo excepcional podrán usar el sitio menores de edad que hayan obtenido previamente la autorización de sus padres o tutores legales, los cuales serán responsables del uso que el menor a su cargo haga del sitio.

Comportamiento de los usuarios.

ARQUETICA no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos del Sitio Web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que acceda a ellos o los utilice. ARQUETICA no se hace responsable de ninguno de los contenidos, archivos, informaciones, publicidad, opiniones, conceptos e imágenes que se emitan, publiquen o distribuyan indirectamente a través de cualquier web interconectada a la que se acceda a través del Sitio Web por medio de links, o cualquiera de los servicios que se vinculen o relacionen a este Sitio interconectado. Igualmente, ARQUETICA excluye su responsabilidad por los servicios, bienes o productos que puedan ser adquiridos o contratados a terceros a través de un acceso en el Sitio Web de ARQUETICA, especialmente en aquellos casos en los que el proceso de compra o contratación se realiza directamente en la página web del tercero y aunque aparezcan distintivos o un “frame” con los elementos gráficos de la página web (Branding). ARQUETICA presta sus servicios y contenidos de forma continuada empleando todos los medios técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de forma satisfactoria. ARQUETICA podrá, cuando lo considere conveniente, realizar correcciones, mejoras o modificaciones en la información contenida en el Sitio Web, en los servicios, o en los contenidos sin que ello de lugar, ni derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni implique reconocimiento de responsabilidad alguna, salvo que esa modificación se haya realizado cuando algún usuario haya podido adquirir algún derecho previamente a dicha modificación. El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los materiales e informaciones contenidos en el sitio web, no empleándolos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros, o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o de cualquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable, siendo el único responsable frente a ARQUETICA y a terceros por el incumplimiento de lo aquí establecido. El usuario se compromete a no transmitir, introducir, difundir o poner a disposición de terceros, cualquier tipo de material e información contrarios a la ley, a la moral, al orden público y a las presentes condiciones generales de uso. En todo caso, el usuario habrá de aportar siempre una información veraz que no pueda llevar a ningún tipo de confusión, así como datos identificativos correctos, y nunca suplantando a terceros en nombre de éstos. En relación a la infracción de cualquier irregularidad, recuerde que la dirección IP de su ordenador queda registrada por el simple acceso a nuestro sitio web.

Zonas protegidas del sitio web.

Generalmente para el acceso a los servicios de www.arquetica.com no será necesario la suscripción o registro del usuario. La utilización de determinados servicios podrá estar condicionada a la previa obtención de una cuenta personal mediante el registro del usuario. Este registro se efectuará en la forma expresamente señalada en el sitio web. Este sitio puede contener zonas de acceso restringido, protegidas por identificadores y contraseñas u otros mecanismos de seguridad. El usuario no intentará acceder a estas zonas de acceso restringido si no está debidamente autorizado por ARQUETICA, ni intentará soslayar o manipular los mecanismos de protección establecidos por ella. El usuario que haya sido autorizado por ARQUETICA, para acceder a alguna de estas zonas protegidas será el exclusivo responsable de mantener en estricto secreto, y no divulgar a terceros, los identificadores, contraseñas y demás métodos de seguridad que ARQUETICA ponga a su disposición para acceder a las zonas protegidas. El usuario será por tanto el único responsable de los daños que se deriven de no mantener en secreto los mecanismos de seguridad mencionados. Se comunica al usuario que el intento de acceso no autorizado a las zonas de acceso restringido de este sitio puede estar sujeto a responsabilidad civil y/o penal.

Propiedad intelectual e industrial.

Todos los contenidos del sitio, incluyendo,a título enunciativo y no limitativo, las marcas comerciales, logotipos, gráficos, imágenes, archivos de sonido y vídeo, software, código de programación, textos, iconos, y los nombres que identifican servicios (en adelante “los materiales”) son propiedad de ARQUETICA y están protegidos por la legislación vigente en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial. El acceso del usuario a este sitio no implica ningún tipo de renuncia, transmisión ni cesión, total o parcial, de dichos derechos de propiedad, por esta razón, el acceso a estos contenidos o elementos no otorga, bajo ningún concepto, al usuario la posibilidad de su copia, venta, modificación, reproducción, publicación, cesión, transmisión, o creación de nuevos productos o servicios derivados de la información y elementos aquí contenidos. Es por ello que el usuario de este sitio no podrá, salvo previa autorización expresa y por escrito de ARQUETICA, copiar, distribuir, descargar, modificar, suprimir, borrar, alterar, publicar, transmitir, o aprovecharse de cualquier forma de los materiales que contiene. El usuario no adquiere derechos o licencia en relación con el servicio ni los elementos en el mismo, excepto el derecho limitado a utilizar el servicio de acuerdo con las condiciones aplicables. Únicamente podrá utilizar los contenidos o elementos a los que acceda a través de los servicios de ARQUETICA para su propio uso y necesidades, obligándose a no realizar ni directa, ni indirectamente una explotación comercial, ni de los servicios, ni de los materiales, elementos, o información obtenidos a través de los mismos. Protección de Datos y Política de privacidad. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ARQUETICA informa al usuario de la existencia de un fichero de datos de carácter personal que contiene los datos que los usuarios introducen en el sitio. ARQUETICA es responsable del fichero. El usuario y titular de los datos queda informado, y presta su consentimiento inequívoco, de que mediante la cumplimentación de los diversos formularios sus datos personales quedarán incorporados a los ficheros automatizados de ARQUETICA, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como mantener informado al usuario sobre los productos ofertados. ARQUETICA se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos adoptará las medidas de seguridad razonables previstas por la ley para evitar su alteración, pérdida o acceso no autorizado. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal en los términos establecidos en la legislación vigente, a través de la dirección de correo electrónico arquetica@arquetica.com o en el domicilio social de ARQUETICA.

Información transmitida por los Usuarios.

Este sitio puede contener foros públicos, salas de conversación (“chats”) y otros mecanismos mediante los cuales los usuarios pueden expresar su opinión e intercambiar archivos en formato electrónico. Las informaciones, las comunicaciones y los ficheros que se envíen a través de estos foros y salas, junto con las direcciones de correo electrónico y otras comunicaciones divulgadas por los usuarios no tendrán la consideración de material confidencial. Cuando los usuarios transmitan o publiquen cualquier tipo de información a este sitio, estarán otorgando autorización a ARQUETICA para utilizar dicha información, incluyendo, sin limitación, la utilización, reproducción, transmisión, publicación o envío de dicha información con cualquier objeto. ARQUETICA no asume responsabilidad alguna por el contenido de la información o de las comunicaciones enviadas por sus usuarios a través de estas áreas. Derecho de exclusión y nulidad parcial. ARQUETICA se reserva el derecho de cancelar, eliminar, o desautorizar la utilización de todos o alguno de los servicios del sitio web a cualquier usuario sin necesidad de previo aviso si a su criterio, y en cualquier tipo de circunstancia, éste estuviera realizando un uso incorrecto del mismo. Si un Tribunal competente resuelve que cualquiera de las disposiciones contenidas en estas condiciones legales es ilícita o nula, tal disposición será excluida si así se requiriera legalmente. El usuario acepta expresamente que el resto de las disposiciones no excluidas no se verán modificadas, y que seguirán teniendo plena vigencia.

Ley aplicable y Jurisdicción.

Este sitio se encuentra ubicado y es operado desde España. Todas las cuestiones relativas a este sitio se rigen por las leyes españolas y se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes de España, sin que sean de aplicación los principios sobre conflicto de leyes. En aquellos casos en que el usuario no tenga la condición de consumidor, o que tenga su domicilio fuera de España, ARQUETICA y el usuario se someterán a los Juzgados y Tribunales de Terrassa (Barcelona), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. Si el usuario decide utilizar o consultar este sitio desde fuera de España, deberá tener presente que lo hace por propia iniciativa, y que es responsable del cumplimiento de las leyes locales pertinentes.

Duración y revisión.

Pese a que la relación jurídica entre ARQUETICA y el usuario, derivada del acceso y utilización del sitio, tiene una duración indefinida, esta se considerará finalizada en el momento que la compañía modifique las presentes condiciones generales. En el momento en el que la compañía modifique las presentes condiciones generales. En el momento en el que la compañía anuncie la modificación de las condiciones generales, y el usuario acceda y utilice los servicios y contenidos del sitio, se considerará iniciada una nueva relación jurídica entre ambas partes de carácter igualmente indefinido. ARQUETICA se reserva el derecho a revisar, unilateralmente y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso en cualquier momento. Las condiciones revisadas entrarán en vigor tan pronto queden publicadas en este sitio. Si el usuario hace uso habitual de este sitio deberá revisar las condiciones con regularidad y se abstendrá de acceder al sitio si no considera aceptables cualquiera de las condiciones revisadas.